AP. องค์สีทองสัมฤทธิ์น้ำผึ้ง เครื่องทรงและฐานสีน้ำตาลแดงเข้ม

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

AP. องค์สีสนิมเขียวอมฟ้าเข้ม เครื่องทรงและฐานสีทองสัมฤทธิ์

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

ED. องค์เครื่องทรงและฐานสีฟ้าเข้มพาติน่า

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

ED. องค์เครื่องทรงและฐานสีเขียวพาติน่า

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

ED. องค์เครื่องทรงและฐานสีทองสัมฤทธิ์น้ำผึ้ง

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

พระพุทธธรรมราชาอินทราทิตย์

พระพุทธธรรมราชาอินทราทิตย์ เปิดโลก เปิดดวงชะตา พบทางสว่างสู่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล

“พระพุทธธรรมราชาอินทราทิตย์” เป็นพระพุทธรูปปางเปิดโลกอันมีที่มาจากพุทธประวัติเมื่อครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจำพรรษาเพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาจนครบพรรษาแล้วจึงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในครั้งนั้นพระองค์ทรงกระทำโลกวิวรณปาฏิหาริย์ คือ ทรงเปิดโลกทั้ง ๓ อันได้แก่ สวรรค์ มนุษย์ และบาดาลหรือยมโลก ได้มองเห็นกันทั้งหมดเพื่อร่วมกันอนุโมทนาบุญที่พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา แล้วจึงเสด็จลีลาลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สู่สังกัสสนคร ดังนั้นพระพุทธรูปองค์นี้จึงเป็นพระพุทธรูปปางเปิดโลกอันมีที่มาจากเรื่องราวตามพุทธประวัติอันเป็นมหามงคลประดุจดังเป็นการเปิดโลก เปิดดวงชะตาพบหนทางสว่างสู่ความเป็นมหามงคล

“พระพุทธธรรมราชาอินทราทิตย์” พระนามอันมีที่มาจากพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ต้นราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัยอันเป็นอาณาจักรเริ่มแรกของคนไทย ในยุคต้นแห่งอาณาจักรสุโขทัยราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ นั้น พระพุทธรูปโดยส่วนใหญ่ยังคงยึดถือศิลปะขอมแบบบายน ตามคตินิยมที่ได้รับมาจากเขมร ถือได้ว่าพระพุทธรูปศิลปะขอมแบบบายนนั้นเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามคลาสสิก ได้รับความนิยมและมีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในอดีตจวบจนปัจจุบันพระพุทธรูปศิลปะขอมแบบบายนยังเป็นที่ต้องการของบรรดานักสะสมพระพุทธรูปเก่าเป็นอย่างมาก องค์ที่มีความสมบูรณ์นั้นเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากแล้ว ทางวัดขุนอินทประมูลจึงมีแนวคิดที่จะจัดสร้างพระพุทธรูปศิลปะขอมแบบบายนขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้วัดขุนอินทประมูลนั้นถือเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัยจึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะจัดสร้าง “พระพุทธธรรมราชาอินทราทิตย์” ในแบบศิลปะขอมแบบบายนขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนของเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา คณะกรรมการวัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง ได้มอบหมายให้ อ.ธนทัศน์ ทองเนียม เป็นประธานดำเนินงาน มี ดร.ทรงพล เขมะบุลกุล เป็นที่ปรึกษาในโครงการจัดสร้าง “พระพุทธธรรมราชาอินทราทิตย์” พระพุทธรูปปางเปิดโลกศิลปะขอมแบบบายนที่มีการประยุกต์เรื่องราวอันสื่อความหมายถึงการเปิดโลกเปิดดวงชะตานำพาหนทางสว่างแก่ผู้นำไปสักการะบูชา และต้องมีความงดงาม ประณีต วิจิตรบรรจง เพื่อมอบให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมสร้างที่พักสถานปฏิบัติธรรมและศาลาอเนกประสงค์ภายในวัดขุนอินทประมูล ไว้สำหรับเป็นเครื่องเจริญพุทธานุสติและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเพื่อฝากไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยสืบไป

“พระพุทธธรรมราชาอินทราทิตย์” เป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมแบบบายน มีพระพักตร์เหลี่ยม พระเนตรเบิกโพลง ประทับยืนพระหัตถ์ปางเปิดโลก ครองจีวรห่มคลุม สวมเครื่องทรงอันได้แก่ มงกุฎซึ่งประกอบ ด้วยรัดเกล้ากรวยและกระบังหน้า กุณฑลแหลม กรองศอ พาหุรัด รัดประคดและถบหน้านาง ตกแต่งด้วยเครื่องประดับ มีฐานรองพระบาทอยู่เหนือกลีบบัวคว่ำ ตามแบบพระพุทธรูปศิลปะลพบุรีแบบนครวัด มีฐาน ๓ ชั้นเปรียบเปิดดังพระพุทธองค์ทรงเปิดโลกทั้ง ๓ ฐานมีลักษณะขั้นบันไดทั้ง ๔ ด้าน ตามแบบบันไดทางขึ้นนครวัด “พระพุทธธรรมราชาอินทราทิตย์” ถือเป็นสุดยอดแห่งความเป็นมหาสิริมงคลเพื่อเปิดโลก เปิดดวงชะตาสู่หนทางสว่างเมื่อได้มีไว้บูชาและยังถือเป็นพระประจำตระกูล เพื่อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลและเป็นมรดกสืบทอดไปยังลูกหลานในภายหน้า

รายการจัดสร้าง

สำหรับท่านที่มีศรัทธาและต้องการเก็บสะสมผลงานประติมากรรม “พระพุทธธรรมราชาอินทราทิตย์” ในครั้งนี้ ท่านสามารถเลือกสั่งจองได้แล้วตามรายการต่างๆ ดังนี้

พระพุทธธรรมราชาอินทราทิตย์ จัดสร้างเป็น 2 ขนาด คือ

1.ขนาดความสูง 25 นิ้ว (จากฐานถึงยอดมงกุฎ)
พระบาทถึงยอดมงกุฎสูง 19 นิ้ว กว้าง 7 นิ้ว
ฐานชั้นล่างถึงพระบาทสูง 6 นิ้ว กว้างและลึก 9 นิ้ว
ฐานชั้นบน กว้างและลึก 6.5 นิ้ว

1.1จัดสร้างผลงาน AP ทั้งหมด 9 สีๆ ละ 9 องค์

1.2 จัดสร้างผลงาน ED ทั้งหมด 3 สีๆ ละ 99 องค์
เปิดให้สั่งจองหมายเลขประจำองค์พระ

2. ขนาดความสูง 14 นิ้ว (จากฐานถึงยอดมงกุฎ)
พระบาทถึงยอดมงกุฎสูง 10.5 นิ้ว กว้าง 4 นิ้ว
ฐานชั้นล่างถึงพระบาทสูง 3.3 นิ้ว กว้างและลึก 5 นิ้ว
ฐานชั้นบน กว้างและลึก 3.5 นิ้ว
จัดสร้างทั้งหมด 3 สีๆ ละ 99 องค์

ค่าจัดส่งขนาดสูง 25 นิ้ว 500 บาท ต่อ 1 องค์
ค่าจัดส่งขนาดสูง 14 นิ้ว 300 บาท ต่อ 1 องค์
กรณีรับที่วัดขุนอินทประมูลจ.อ่างทอง ไม่มีค่าส่ง

รายการจองรอบใหม่นี้มีกำหนดประมาณการจัดส่งตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป หลังผ่านพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีมหาพุทธาภิเษกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งเมื่องานหล่อใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

หมายเหตุ:
*กำหนดวันเวลาในการจัดส่งเป็นเพียงการประมาณการตามแผนงานเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการหล่อขัดแต่งเก็บแก้ไขรายละเอียดผลงานให้ประณีตสวยงามควรค่าแก่การรอคอยและการกำหนดฤกษ์ยามเป็นหลักสำคัญ
** ผลงานประติมากรรมที่ท่านได้สั่งจองอยู่ขณะนี้มีขั้นตอนกระบวนการในการทำงานที่ซับซ้อนเริ่มต้นจากผลงานประติมากรรมต้นแบบที่ทำจากขี้ผึ้งก่อนนำไปสู่การทำแบบแม่พิมพ์ เพื่อที่จะหล่อองค์หุ่นขี้ผึ้งออกมาทีละองค์รวมทั้งชิ้นส่วนต่างๆ ก่อนนำมาประกอบและติดลวดลายตามแบบทีละองค์ตามจำนวนที่สั่งจอง จากนั้นจึงนำหุ่นขี้ผึ้งที่ได้ไปเข้าเซรามิคทิ้งไว้จนกว่าน้ำยาจะเข้าสู่ผิวชิ้นงานทุกอณูจึงจะสามารถนำโลหะที่หลอมเหลวในอุณหภูมิที่สูงเพื่อมาเทหล่อหุ่นเทียนที่ได้ที่ทำไว้ตามแบบ หากขั้นตอนนี้เสียหายต้องย้อนไปสู่กระบวนการเดิมและยังต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ อันหลากหลายอีกมากมาย ทั้งการเชื่อมโลหะ การขัดแต่งโลหะเพื่อเก็บรายละเอียดของงานก่อนนำเข้าสู่กระบวนการทำสี โดยเฉพาะงานสีนั้นอาจมีการปรับโทนสีหน้างานบ้างเล็กน้อยตามที่ผู้ออกแบบและทีมงานผู้จัดสร้างจะเห็นสมควร ทุกกระบวนการเป็นงานทำด้วยมือและทำทีละองค์ ดังนั้นงานแต่ละองค์สีจริงอาจมีความแตกต่างจากงานต้นแบบที่เห็นในภาพอยู่บ้าง และทั้งหมดนี้คือเสน่ห์อันทรงคุณค่าอย่างยิ่งของผลงานประติมากรรมในแต่ละองค์ที่ได้รับ

พระพุทธธรรมราชาอินทราทิตย์

ขนาดสูง 25 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 AP. องค์สีสนิมแดงลูกหว้าพาติน่า เครื่องทรงและฐานสีทองสัมฤทธิ์ (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 45,900
2 AP. องค์สีทองสัมฤทธิ์น้ำผึ้ง เครื่องทรงและฐานสีน้ำตาลแดงเข้ม (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 45,900
3 AP. องค์สีสนิมแดงอมชมพูพาติน่า เครื่องทรงและฐานสีทองสัมฤทธิ์ (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 45,900
4 AP. องค์สีสนิมเขียวพาติน่า เครื่องทรงและฐานสีทองสัมฤทธิ์ (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 45,900
5 AP. องค์สีทองจีวรส้ม เครื่องทรงและฐานสีทองสัมฤทธิ์ (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 45,900
6 AP. องค์สีสนิมเขียวอมฟ้าเข้ม เครื่องทรงและฐานสีทองสัมฤทธิ์ (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 45,900
7 AP. องค์สีสนิมแดงอมม่วงพาติน่า เครื่องทรงและฐานสีทองสัมฤทธิ์ (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 45,900
8 AP. องค์สีดำพาติน่า เครื่องทรงและฐานสีทองสัมฤทธิ์ (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 45,900
9 AP. องค์สีทองสัมฤทธิ์ เครื่องทรงและฐานสีดำพาติน่า (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 45,900
10 ED. องค์เครื่องทรงและฐานสีฟ้าเข้มพาติน่า (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 18 39,900
11 ED. องค์เครื่องทรงและฐานสีฟ้าเข้มพาติน่า (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 81 37,900
12 ED. องค์เครื่องทรงและฐานสีเขียวพาติน่า (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 18 39,900
13 ED. องค์เครื่องทรงและฐานสีเขียวพาติน่า (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 81 37,900
14 ED. องค์เครื่องทรงและฐานสีทองสัมฤทธิ์น้ำผึ้ง (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 18 39,900
15 ED. องค์เครื่องทรงและฐานสีทองสัมฤทธิ์น้ำผึ้ง (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 81 37,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 25 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9

พระพุทธธรรมราชาอินทราทิตย์

ขนาดสูง 14 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 องค์เครื่องทรงและฐานสีฟ้าเข้มพาติน่า เลขสวย 18 25,900
2 องค์เครื่องทรงและฐานสีฟ้าเข้มพาติน่า เลขทั่วไป 81 24,900
3 องค์เครื่องทรงและฐานสีเขียวพาติน่า เลขสวย 18 25,900
4 องค์เครื่องทรงและฐานสีเขียวพาติน่า เลขทั่วไป 81 24,900
5 องค์เครื่องทรงและฐานสีทองสัมฤทธิ์น้ำผึ้ง เลขสวย 18 25,900
6 องค์เครื่องทรงและฐานสีทองสัมฤทธิ์น้ำผึ้ง เลขทั่วไป 81 24,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 14 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

สมัครวันนี้ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทาง Artmulet ก่อนใคร