องค์ต้นแบบ

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

พระตรีมูรติมหาเทพ

มหาเทพผู้นำพาความสำเร็จสมปรารถนาอันสูงสุดมาสู่มวลมนุษยชาติ

ผลงานประติมากรรมที่มีความยิ่งใหญ่สุดอลังการด้วยการผสานพลังอำนาจ ศิลปะวิทยาการ พระบารมีอันยิ่งใหญ่ให้รวมเป็นหนึ่งเดียวของสามมหาเทพอันถือเป็นที่สุดตามความเชื่อและความศรัทธาของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อันได้แก่พระอิศวรหรือพระศิวะมหาเทพองค์สูงสุด ตามลัทธิไศวนิกาย ผู้เป็นใหญ่ในสามโลก ผู้อยู่เหนือกาลเวลา ผู้สถิต ณ เขาไกรลาสแกนกลางของจักรวาล ผู้ทำลายล้างสิ่งเลวร้ายทั้งหลายให้หมดสิ้นไป เพื่อก่อกำเนิดสิ่งต่างๆ ขึ้นใหม่ โดยพระพรหมมหาเทพผู้ลิขิตความเป็นไปแห่งมวลมนุษยชาติ ผู้ยิ่งใหญ่ในพระเวทและเป็นผู้รังสรรค์สิ่งใหม่ในสรรพชีวิตทั้งหลาย โดยมีมหาเทพองค์สำคัญคือพระนารายณ์หรือพระวิษณุมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่และสูงสุดตามลัทธิไวษณพนิกาย ผู้อวตารเป็นเทพองค์ต่างๆ ได้อย่างมากมายเพื่อแก้ไขขจัดปัญหาและอุปสรรคในช่วงเวลาวิกฤตทั้งหลายที่เกิดขึ้น ถือเป็นมหาเทพผู้ปกป้องดูแลคุ้มครองและรักษาให้ธำรงคงอยู่

จากเรื่องราวแห่งความเชื่อและความศรัทธาของมหาเทพผู้เป็นใหญ่ทั้งสามพระองค์ สู่ผลงานประติมากรรม ที่มีความงดงาม อลังการ และทรงคุณค่าในรูปแบบศิลปะไทย พระนาม “พระตรีมูรติมหาเทพ”

พระตรีมูรติมหาเทพ ถือเป็นมหาเทพในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นการอวตารมารวมกันของมหาเทพองค์สูงสุดทั้งสามพระองค์ คือ พระพรหม พระนารายณ์ และพระอิศวร หากมองในมุมของปรัชญาแล้วเปรียบได้ดัง ผู้สร้าง ผู้รักษา และผู้ทำลาย อันหมายถึง การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป คนไทยให้ความสำคัญกับพระตรีมูรติ เป็นสัญลักษณ์ของการสมปรารถนาในด้านความรัก แท้ที่จริงแล้วพระตรีมูรติจะประทานพรแห่งความสำเร็จในทุกๆ ด้านให้แก่ผู้ที่ทำความดีอีกด้วย

จากตำนานแห่งความศรัทธาสู่การรังสรรค์ผลงานด้านจิตรกรรมและประติมากรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวของการอวตารเพื่อผสานพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ของสามมหาเทพผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สู่องค์ พระตรีมูรติมหาเทพ ในรูปแบบศิลปะไทยร่วมสมัย เทวลักษณะยืนอยู่ในท่วงท่าที่องอาจผึ่งผาย มีสามเศียรสี่กร โดยเศียรด้านหน้าเป็นเศียรของพระอิศวรหรือพระศิวะมีพระพักตร์สงบนิ่ง ดูอิ่มเอิบ ด้วยความสุขจากภายในสู่ภายนอก พระนลาฏมีพระเนตรที่สามอันเป็นสัญลักษณ์ของการมองทะลุปัญหาล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า และใช้ทำลายล้างสิ่งอัปมงคลชั่วร้ายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคใหม่ ทรงมงกุฎมีสัญลักษณ์ปิ่นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว พระเศียรด้านขวาเป็นเศียรพระนารายณ์มีพระพักตร์ที่งดงามดูสุขุมนุ่มลึกทรงมงกุฎทรงสูง พระเศียรด้านซ้ายเป็นเศียรของพระพรหม พระพักตร์มีหนวดเคราดูเข้มขลัง ทรงมงกุฎที่มีพระพักตร์ทั้งสี่ของพระพรหมอยู่ด้านบน ทรงภูษาอาภรณ์ด้วยเครื่องทรงอย่างกษัตริย์ มีภูษาพาดไหล่คล้องพระศอด้วยนาคสังวาลย์ พระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงตรีศูลอาวุธอันทรงพลานุภาพและบัณเฑาะว์สัญลักษณ์แห่งการอยู่เหนือทั้งสามโลก พระหัตถ์ซ้ายทรงมหาธนูสัญลักษณ์สู่ความสมบูรณ์ด้วยอำนาจ พระหัตถ์ซ้ายบนทรงคัมภีร์มหาพรหมสัญลักษณ์แห่งสรรพวิชาและองค์ความรู้ทั้งหลาย นำไปสู่การตื่นรู้พบความสำเร็จสมปรารถนาทั้งหลายไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง พระหัตถ์ขวาบนทรงจักรพระนารายณ์ผู้ขจัดปัญหาอุปสรรคทั้งหลายให้หมดสิ้นไปอันเป็นสัญลักษณ์แห่งการเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยคุณธรรมความดีงามที่ปรากฏไปทั้งสามโลก ประทับยืนบนฐานสามชั้นประดุจดังการยืนอยู่เหนือโลกทั้งสาม โดยฐานชั้นบนรายล้อมด้วยกลีบบัวและบุปผาสวรรค์ ฐานชั้นกลางประกอบด้วยลายประจำยามทั้งสี่ทิศประดุจดังการระวังป้องกันรอบด้านมีสัญลักษณ์พาหนะของมหาเทพทั้งสามอยู่โดยรอบ คือ โคนนทิ พญาครุฑ และพญาหงส์ สื่อความหมายถึงการมีบริวารผู้เก่งกล้าสามารถซื่อสัตย์กตัญญูคอยให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ฐานชั้นล่างรายล้อมด้วยสายน้ำ และพืชพันธุ์ปลาต่างๆ อันเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ เมื่อองค์ประกอบทั้งหมดถูกรวมเข้าด้วยกันแล้วมหาเทพองค์นี้นอกจากถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จสมปรารถในทุกๆ ด้านแล้ว ยังหมายถึงความสำเร็จสมปรารถนาในด้านความรักอันจะนำมาซึ่งความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ผู้ที่ได้มีไว้ในครอบครอง และเพื่อเป็นสมบัติของวงศ์ตระกูลสืบต่อไปอีกด้วย

โดยผลงานดังกล่าวนี้สืบเนื่องจากแนวคิดจาก อ.ธนทัศน์ ทองเนียม ประธานดำเนินงานแห่ง Artmulet และ ดร.ทรงพล เขมะบุลกุล ที่ปรึกษาโครงการ ผ่านจิตรกรเอก อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว และประติมากรชั้นครู อ.สุชาติ แซ่จิว สองศิลปินที่สามารถรังสรรค์ปั้นแต่งผลงานในครั้งนี้ได้อย่างงดงามสุดอลังการอย่างน่าอัศจรรย์ทั้งรายละเอียดที่ดูอ่อนช้อยงดงามพริ้วไหวแต่ทรงพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่เกินคำบรรยาย และทั้งหมดนี้เพื่อมอบไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของของคนไทยสืบไป

รายการจัดสร้าง

สำหรับท่านที่มีศรัทธาและต้องการเก็บสะสมผลงานประติมากรรม “พระตรีมูรติมหาเทพ” ในครั้งนี้ ท่านสามารถเลือกสั่งจองได้ตามรายการต่างๆ ดังนี้

ผลงานประติมากรรม พระตรีมูรติมหาเทพ
ผู้ออกแบบแนวคิดและรังสรรค์ผลงาน : ARTMULET
ผลงานทุกชิ้นงานหล่อด้วยโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย (สัมฤทธิ์นอก)
วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง :เพื่อร่วมจัดสร้างที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมและศาลาอเนกประสงค์ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง

จัดทำเป็น 3 ขนาด
1.ขนาดความสูงฐานชั้นล่างถึงยอดมงกุฎ 30 นิ้ว
กว้าง 11 นิ้ว ฐานกว้าง 8 นิ้ว ลึก 8 นิ้ว ฐานสูง 5.5 นิ้ว
จัดสร้างทั้งหมด 3 สี
-สีพิเศษ จัดสร้าง 99 องค์ สั่งจององค์ละ 89,999.-
เลขสวยเพิ่มองค์ละ 3,000.-
-สีบรอนซ์บริสุทธิ์ จัดสร้างเฉพาะเลขสวย 18 องค์สั่งจององค์ละ 85,999.-
-สีน้ำตาลมูรติ จัดสร้างเฉพาะเลขสวย 18 องค์ สั่งจององค์ละ 85,999.-

2.ขนาดความสูงฐานชั้นล่างถึงยอดมงกุฎ 14 นิ้ว
กว้าง 5 นิ้ว ฐานกว้าง 3.8 นิ้ว ลึก 3.8 นิ้ว ฐานสูง 2.5 นิ้ว
จัดสร้างทั้งหมด 3 สี สีละ 99 องค์
-สีพิเศษ จัดสร้าง 99 องค์
-สีบรอนซ์บริสุทธิ์ จัดสร้าง 99 องค์
-สีน้ำตาลมูรติ จัดสร้าง 99 องค์
สั่งจององค์ละ 28,900-31,900.-
เลขสวยเพิ่มองค์ละ 1,000.-

3.ขนาดความสูงฐานชั้นล่างถึงยอดมงกุฎ 8 นิ้ว
กว้าง 2.9 นิ้ว ฐานกว้าง 2.2 นิ้ว ลึก 2.2 นิ้ว ฐานสูง 1.4 นิ้ว
จัดสร้างทั้งหมด 3 สี สีละ 399 องค์
-สีพิเศษ จัดสร้าง 399 องค์
-สีบรอนซ์บริสุทธิ์ จัดสร้าง 399 องค์
-สีน้ำตาลมูรติ จัดสร้าง 399 องค์
สั่งจององค์ละ 16,900-19,900.-
เลขสวยเพิ่มองค์ละ 1,000.-


ค่าจัดส่งขนาดสูง 30 นิ้ว 600 บาท ต่อ 1 องค์
ค่าจัดส่งขนาดสูง 8นิ้วและ14 นิ้ว 300 บาท ต่อ 1 องค์
กรณีรับที่วัดขุนอินทประมูลจ.อ่างทอง ไม่มีค่าส่ง

รายการจองในครั้งนี้มีกำหนดประมาณการจัดส่งปลายเดือนมิถุนายน 2567 เป็นต้นไป หลังผ่านพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีมหาพุทธาภิเษกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

พระตรีมูรติมหาเทพ

ขนาดสูง 8 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 สีพิเศษ เลขสวย 21 20,900
2 สีพิเศษ เลขทั่วไป 378 19,900
3 สีบรอนซ์บริสุทธิ์ เลขสวย 21 17,900
4 สีบรอนซ์บริสุทธิ์ เลขทั่วไป 378 16,900
5 สีน้ำตาลมูรติ เลขสวย 21 17,900
6 สีน้ำตาลมูรติ เลขทั่วไป 378 16,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 8 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99,111,222,333

พระตรีมูรติมหาเทพ

ขนาดสูง 30 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 สีพิเศษ เลขสวย 18 92,999
2 สีพิเศษ (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 81 89,999
3 สีบรอนซ์บริสุทธิ์ เลขสวย 18 85,999
4 สีน้ำตาลมูรติ เลขสวย 18 85,999

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 30 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99

พระตรีมูรติมหาเทพ

ขนาดสูง 14 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 สีพิเศษ เลขสวย 18 32,900
2 สีพิเศษ เลขทั่วไป 81 31,900
3 สีบรอนซ์บริสุทธิ์ เลขสวย 18 29,900
4 สีบรอนซ์บริสุทธิ์ เลขทั่วไป 81 28,900
5 สีน้ำตาลมูรติ เลขสวย 18 29,900
6 สีน้ำตาลมูรติ เลขทั่วไป 81 28,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 14 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

สมัครวันนี้ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทาง Artmulet ก่อนใคร