Home - Corporate Layout 2 | Canvas

สั่งจอง

เหรียญมนุษย์สมบัติ ชินบัญชร

ตัวอย่างเหรียญชุดกรรมการอุปถัมภ์ตัวอย่างเหรียญชุดกรรมการเงินตัวอย่างเหรียญทั่วไป


ลำดับ รายการ ราคาบูชา (บาท) จำนวนที่ต้องการ
ยอดรวม 0 บาท
1 ชุดกรรมการอุปถัมท์

- เหรียญทองคำ น้ำหนัก 24-25 กรัม(ตอกโค้ดกรรมการ) 1 องค์
- เหรียญเงินองค์ทองคำ(ตอกโค้ดกรรมการ) 1 องค์
- เหรียญเงินลงยาสิบสี(ตอกโค้ดกรรมการ) 1 ชุด (1 ชุด มี 10 องค์)
- เหรียญนวโลหะองค์เงิน(ตอกโค้ดกรรมการ) 10 องค์
- เหรียญอัลปาก้า(ตอกโค้ดกรรมการ) 100 องค์
- เหรียญสัตตะโลหะ(ตอกโค้ดกรรมการ) 100 องค์
- เหรียญสัมฤทธิ์(ตอกโค้ดกรรมการ) 100 องค์
150000 ปิดจอง
2 เหรียญทองคำ น้ำหนัก 24-25 กรัม 65000 ปิดจอง
3 ชุดกรรมการเงิน

- เหรียญเงินลงยา(ตอกโค้ดกรรมการ) 1 องค์
- เหรียญสัตตะหน้ากากเงิน(ตอกโค้ดกรรมการ) 1 องค์
- เหรียญสัมฤทธิ์หน้ากากเงิน(ตอกโค้ดกรรมการ) 1 องค์
- เหรียญทองระฆังหน้ากากเงิน(ตอกโค้ดกรรมการ) 1 องค์
5500 ปิดจอง
4 เหรียญเงิน 2500 ปิดจอง
5 เหรียญนวโลหะ 1500 ปิดจอง
6 เหรียญสัมฤทธิ์ 700 ปิดจอง
7 เหรียญทองระฆัง 500 ปิดจอง