พิธีพุทธาภิเษกเหรียญสมเด็จฯ โต พรหมรังสี รุ่นมนุษย์สมบัติ


นับถอยหลังวันพิธีพุทธาภิเษกเหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) “รุ่นมนุษย์สมบัติพิมพ์สมาธิและมนุษย์สมบัติชินบัญชร”
วันเสาร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ พระวิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหฺมรํสี)วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
รับฟรีเหรียญแจก เพียงแค่ ๒๐๐ เหรียญ ในงาน

กำหนดการ

เวลา ๐๙.๐๙ น.
พิธีบวงสรวง บริเวณด้านหน้าวิหาร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
 
เวลา ๑๒.๔๙ น.
ผู้ร่วมพิธี พร้อมกัน ณ วิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
 
เวลา ๑๒.๕๙ น.
พิธีพุทธาภิเษกเหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) รุ่นมนุษย์สมบัติพิมพ์สมาธิและมนุษย์สมบัติชินบัญชร
- พระมหานาควัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร พร้อมบนอาสน์สงฆ์
- ประธานฝ่ายฆราวาส จุดเทียนพิธีหน้าพระมหานาค
- พระเถราจารย์พร้อมนั่งปรกอธิษฐานจิต
     ๑.พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม)
     ๒. พระพิมลภาวนาพิธาน วิ (สวง ยุตฺตธมฺโม)
     ๓. พระบวรรังษี (สมชาย พุทธญาโน)
     ๔. พระครูสิริธรรมวิภูษิต (บรรเจิด ปภากโร)
 
เวลา ๑๓.๐๙ น.
พระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร จุดเทียนชัย
- พระมหานาคสวดบทพระคาถาจุดเทียนชัย
- พระมหานาคสวดพระคาถาพุทธาภิเษก
- พระเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต
 
เวลา ๑๔.๐๙ น.
พระพิมลภาวนาพิธาน วิ (สวง ยุตฺตธมฺโม) รองเจ้าอาวาส ดับเทียนชัย
- พระมหานาคสวดพระคาถาดับเทียนชัย
- ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
- พระสงฆ์อนุโมทนา /กรวดน้ำ /รับพร เป็นเสร็จพิธี
 


หมายเหตุ
๑. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
๒. การแต่งกาย ผู้ร่วมพิธีแต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรม หรือชุดสุภาพ