พระพุทธสิงหอินทรประมูล เนื้อโลหะทองชนวน องค์สีพาติน่าทองน้ำผึ้งฐานสีจีวร