พระพุทธสิงหอินทรประมูล เนื้อโลหะทองชนวน องค์สีทองขัดเงาฐานแดง