พระพุทธสิงหอินทรประมูล เนื้อโลหะทองชนวน องค์และฐานสีทองขัดเงา