พระพุทธสิงหอินทรประมูล เนื้อโลหะทองชนวน องค์และฐานสีพาติน่าสนิมเขียวหยก