รูปหล่อบูชานารายณ์แปลงรูป สีเขียวพาติน่า อ.สุชาติ แซ่จิว ขนาด 9.9 นิ้ว