รูปหล่อบูชานารายณ์แปลงรูป สีแดงทองเทวฤทธิ์ อ.สุชาติ แซ่จิว ขนาด 9.9 นิ้ว