รูปหล่อบูชานารายณ์แปลงรูป สีเหลืองทองเทวฤทธิ์ อ.สุชาติ แซ่จิว ขนาด 9.9 นิ้ว