รูปหล่อบูชานารายณ์แปลงรูป สีแดงทองเทวฤทธิ์ อ.สุชาติ แซ่จิว ขนาด 16 นิ้ว